Tuesday, 29 November 2011

Makroteaching

 


Rancangan Pelajaran Harian
Kelas                         : Tahun 4M
Mata Pelajaran        : Science
Tarikh                        : 27-October-2011 ( Khamis )
Bilangan Murid      : 45orang
Masa                          : 10.00 pagi hingga 10.30 ( 30 minit )

Theme (Tema): The Earth and The Universe
Learning Area (Tajuk ) : Our Solar System
Learning Objectives (Objektif ):
6.1 Understanding the solar system.
Learning Outcomes (Hasil Pembelajaran): Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat:
Hasil Pembelajaran Kognitif
ü  State the constituents of the solar system.
ü  State  the planet in the solar system.
ü  State that Planet move around the sun.
Hasil Pembelajaran Psikomotor :
ü  List the constituents of the solar system
ü  List out  the nine planets  in correct order from the nearest to the furthest .
Hasil Pembelajaran Afektif: 
ü  Melibatkan diri secara aktif dalam menjalani kerja kumpulan.
ü  Menghargai masa dengan menjalankan kerja kumpulan dengan pantas dan sentiasa menumpukan kepada menjalankan tugasan tersebut.

Konsep/ prinsip / hukum / fakta / teori:
a.   In our solar system , there are 9 planet.
b.   Each planet moves in its own orbit around the sun.
c.    The sun is the centre of the solar system.
Scientific Skills and Thinking Skills : Observation and sequencing, Relating and inferring, Planning and com unicating
Scientific Attitudes : Being thankful to god.
Alat Bantu Mengajar: CD Courseware, Komputer riba, LCD Projector, Lembaran kerja  
Pengetahuan sedia ada: Murid-murid telah mempelajari solar system dalam subjek Bahasa Cina  Thn 3.


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembalajaran
Nota
Aktivit Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/ Mencungkil Idea
(+ 5 Minus)
Lampiran 1


Lampiran 2
Memaparkan gambar dan menyoal  murid .
1.    Who is he?
2.    What is he doing?
3.    Where is his work place?
4.    What is this?
5.    What is its function?


6.    What is this?


Memerhati gambar  dan memberi respon kepada guru.
Strategi :
Kaedah Audio Visual, Teknik Soal jawab

Sumber Pengajaran: CousewareMenstruktur/ Menstruktur Semula
(+ 10 Minus)
Key concepts
I.      There are nine planets in the solar system. Each planet moves in its own orbit around the sun. As the Earth orbits the Sun, It also rotates.
II.      Sun is the centre of the solar system. The nine planets that travel around the Sun in the elliptical paths.

Lampiran 3

Memaparkan video mengenaliSolar systen and the Universe dan meminta murid memerhatikan gambar-gambar  yang dipaparkan dan guru menanya soalan untuk membimbing murid memahami konsep Solar system
.
Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan- Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil.
Memerhati video dan memberi respon kepada guru.

Aktiviti pemulihan:
Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil.
Strategi :
Kaedah Audio Visual, Teknik Soal jawab

Sumber Pengajaran: Courseware
Aplikasi Idea
(+ 10 Minus)

Lampiran 4

Setiap kumpulan diberi satu lembaran kerja. Murid buat perbincangan dalam kumpulan.  Guru meminta wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan. Guru membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh setiap kumpulan dan memberi penjelasan lanjutan sekiranya perlu.


Memerhati lembaran kerja  yang diberi dan berbincang dengan ahli kumpula.

Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.

Strategi:
Perbincangan
kumpulan diikuti
persembahan

Sumber
pengajaran: Lembaran kerja

Sikap saintifik dan
nilai murni:
  • Melibatkan diri secara aktif
  • Menghargai masa dalam kerja kumpulan

Refleksi
/ Penutup
(+ 5 Minus)

Lampiran 5
Taksir kefahaman murid dengan aktiviti dalam courseware

Meminta murid ejakan nama planet dan mengajar murid menyanyi lagu ‘ 9 Planet ‘ dengan tune ‘London Bridge is Falling Down ‘

Beri tugasan membaca tajuk seterusnya iaitu:
How Far and How Big
Pelajar lengkapkan aktiviti dalam courseware  dan membuatkan kesimpulan pelajaran dengan menyatakan
Soalar system ada 9 planets dan setiap planet moves around the Sun and list out other constituents in the solar system.
Nyanyi lagu ‘ 9 planet ‘
BBM :
Courseware

Makro pengajaran

No comments:

Post a Comment